Bethlehem
Bethlehem
Jerusalem
Jerusalem
Ramallah
Ramallah
Hebron
Hebron
Jericho
Jericho
Nablus
Nablus
Battir
Battir
Nablus
Nablus
Sebastia
Sebastia
The Dead Sea
The Dead Sea
Al Auja
Al Auja
Beit Sahour
Beit Sahour
Taybeh
Taybeh
Wadi Qelt
Wadi Qelt